مقایسه مفاهیم فقر و مسکنت با دو مفهوم فقر مطلق و نسبی
58 بازدید
محل نشر: نامه مفید » زمستان 1377 - شماره 16 »(16 صفحه - از 213 تا 228)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فقر یکی از زشت‏ترین چهره های جوامع انسانی است. اما با همه تلخی فقر، ادبیات اقتصادی، فقهی آن وسعت لازم را نیافته است. در این نوشتار، ابتدا دو مفهوم فقر مطلق و فقر نسبی تبیین شده‏اند. فقر مطلق به ناتوانی از تأمین حداقل سطح درآمدی معیشتی معین که به منظور ادامه بقا برای تأمین سه نیاز جسمانی اصلی یعنی خوراک، پوشاک و مسکن ضروری است، اشاره دارد و فقر نسبی به ناتوانی از دستیابی به سطح معیشت سایر مردم اطلاق می‏شود. بر خلاف تعریف کیفی فقر، تعریف کمّی و عملیاتی آن با مشکل روبروست. دو واژه فقر و مسکنت در فقه خصوصاً در مصارف زکات مورد بحث قرار گرفته‏اند. این دو واژه به دو مرحله درآمدی دلالت می‏کنند. فقر مطلق به مرحله نخست یاد شده قابل تطبیق است. در نتیجه این تطبیق به نظر می‏رسد، زمینه بحث پیرامون نحوه مواجهه فقیهان باید پدیده فقر مطلق و بررسی ادله فقهی مبارزه با فقر مطلق فراهم شده است.
آدرس اینترنتی