بررسی سیایستهای مالیاتی بر توزیع درآمد در ایران
47 بازدید
محل نشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1375
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی