سیاستهای توزیع درآمد در برنامه های عمرانی و توسعه ایران از طرح توزیع درآمد و راه های تحقق عدالت اجتماعی در ایران
48 بازدید
محل نشر: سازمان برنامه و بودجه سال 1376
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی