ابن خلدون اقتصاد دان قرن چهاردهم
88 بازدید
محل نشر: مجله دین و اقتصاد ش 2 سال 1385
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی